Uwarunkowanie tektoniczne rozwoju mineralizacji kruszcowej w utworach juraskich monokliny śląsko-krakowskiej

Jacek Bednarek, Ewa Górecka, Tomasz Zapaśnik

Abstract


Tectonically controlled development of ore minerazation in Jurassic sequences of the Silesian-Cracovian monocline

The paper deals with mineralogical characteristics and conditions of origin of ores, occurring in Callovian and Oxfordian deposits in the Pilica-Olkusz region. Jurassic ore series in show genetic relationship with economic concentrations of Zn-Pb ores occurring in Triassic, Lower Carboniferous and Devonian carbonate rocks in the Silesian-Cracovian region. The distribution of ores in Jurassic rocks of the Pilica- Olkusz region is conditioned by its tectonic pattern. The present authors have shown distinct relation of mineralization with faulting tectonics. It is supposed that the ores in question were formed during the period Uppermost Jurassic-Uppermost Cretaceous.

Praca dotyczy mineralogicznej charakterystyki i warunków powstawania kruszców, występujących w utworach kelowejskich i oksfordzkich na obszarze pilecko-olkuskim. Utwory kruszcowe z jury wykazują genetyczne pokrewieństwo ze złożowymi koncentracjami kruszców Zn-Pb występującymi w węglanowych utworach triasowych, dolnokarbońskich i dewońskich na obszarze śląsko-krakowskim. Wykazano związek okruszcowania z tektoniką dysjunktywną. Rozmieszczenie kruszców w jurze pilecko- olkuskiej odwzorowuje plan tektoniczny obszaru. Okres tworzenia się utworów kruszcowych zamyka się prawdopodobnie w przedziale czasowym najwyższa jura - najwyższa kreda.

Full Text:

PDF | Supplementary files