Revision of J. Grzybowski’s paper (1896) „Foraminifera of the Red Clays from Wadowice”

Stanisław Liszka, Janina Liszkowa

Abstract


Rewizja pracy J. Grzybowskiego (1896) „Otwornice czerwonych iłów z Wadowic” (Abstrakt)

The foraminifers (115 species) described by J. Grzybowski (1896) come from red shales (marls) and from green shales and marls from Wadowice. (Polish Carpathians). Grzybowski defined the age of the microfauna as Oligocene. Revision of the species identified by Grzybowski points to the Campanian age of the red shales (marls) and to Paleocene age of the green shales and marls.

Otwornice (115 gatunków) opisane przez J. Grzybowskiego (1896) pochodzą z czerwonych łupków (margli) oraz zielonych łupków i margli z Wadowic. J. Grzybowski określił wiek tej mikrofauny jako oligoceński. Rewizja gatunków oznaczonych przez Grzybowskiego wykazała, że czerwone łupki (margle) należą do kampanu, a zielone łupki i margle reprezentują paleocen.

Full Text:

PDF