The metasomatic zinc deposits of the Pomorzany Mine (Cracow-Silesian ore district, Poland)

Ksenia Mochnacka, Maria Sass-Gustkiewicz

Abstract


Metasomatyczne złoże rud cynku z kopalni Pomorzany (rejon śląsko-krakowski)

Based on the observations in the mine workings the zinc portion of the Pomorzany mine is described. The metasomatic origin of the deposit is demonstrated by geological structures, by macrostructures inherited from paleosome, and by microscopic iexaminations. The ore body reveals several processes: dolomitization, ore replacement, and karstification. It appears that the karst lead and zinc part of the deposit was formed after that of the metasomatic ore body.

Przedstawiono opis złoża cynku kopalni Pomorzany. Jego budowa geologiczna, makrostruktury rud oraz ich mikroskopowe cechy świadczą o metasomatycznym pochodzeniu omawianego złoża. Złoże ujawnia wpływ dolomityzacji, metasomatycznego zastępowania oraz procesów krasowych. Stwierdzono również, że brekcjowe złoże cynkowo-ołowiowe utworzyło się w wyniku procesów krasowych; po powstaniu metasomatycznego złoża cynku.

Full Text:

PDF | Supplementary files