O tektonice utworów mioceńskich w zachodniej części Zapadliska Połanieckiego

Jacek Rutkowski

Abstract


The tectonics of Miocene sediments of the westren part of the Połaniec Graben

Miocene deposits in the western part of Połaniec Graben are transected by dislocations belonging to two generations. The older faults cut the Mesozoic, Badenian and the lowest part of the Lower Sarmatian. The second generation of faults is probably Sarmatian and is connected with tectonics movements in the Carpathian Foredeep.

Osady miocenu wypełniające zachodnią część zapadliska połanieckiego są zaburzone przez uskoki przynależne do dwóch generacji. Starsza spowodowała powstanie szeregu zrębów i zapadlisk. Są one ścięte erozyjnie, a na zrównanym podłożu leżą płasko iły, a następnie organodetrytyczne wapienie sarmatu (poziom z Anomalinoides dividens), a wyżej iły z bentonitami. Młodsze uskoki (powstałe po poziomie z Cycloforina karreri ovata) ostatecznie uformowały zapadlisko połanieckie i prawdopodobnie pasmo wójczańsko-pińczowskie.

Full Text:

PDF