Morphometric methods applied to the morphostructural analysis on mountineous topography (Polish Western Carpathians)

Witold Zuchiewicz

Abstract


Wybrane metody morfometryczne analizy morfostrukturalnej rzeźby górskiej (Polskie Karpaty Zachodnie)

This paper presents three morphometric methods applied to the morphostructural analysis of young, block-folded mountains (Dunajec drainage basin, Polish Western Carpathians, as an example). These methods (construction of base level, goniobase and isolong maps) allow for the interpretation of tectonic tendencies within a drainage basin and make possible the delineation of morphostructures subjected to neotectonic movements.

W pracy omówiono, na przykładzie dorzecza Dunajca, trzy metody morfometryczne analizy rzeźby młodych gór o budowie blokowo-fałdowej, umożliwiające wnioskowanie o tendencjach tektonicznych obszaru. Metody te polegają na konstrukcji map powierzchni bazowych, map goniobaz i map izolong.

Full Text:

PDF