Sedimentation and diagenesis of the Niedzica Succession radiolarites in the Pieniny Klippen-Belt, Poland

Stanisław Kwiatkowski

Abstract


Sedymentacja i diagenza radiolarytów serii niedzickiej w Pienińskim Pasie Skałkowym

The sedimentary structures of the Niedzica Succession radiolarites suggest deposition by currents resulting in chert, carbonate or carbonatechert beds separated by shales. In the early diagenesis the silica and carbonate matter dn particular beds was separated, which was controlled by the distribution of clay. The parts of beds with high clay content are carbonate, the parts without clay are siliiceous. The separation of silica and carbonate in the particular beds was interrupted in different stages by lithification.

Struktury stwierdzone w radiolarytach serii niedzickiej (uziarnienie frakcjonalne, laminacja pozioma i przekątna, obecność intraklastów) wskazują na sedymentację prądami dennymi. W czasie wczesnej diiagenezy następowało rozdzielenie w obrębie poszczególnych ławic substancji krzemionkowej i węglanowej — krzemionkowa gromadziła się z reguły w środkowych, mniej zailonych częściach ławic, a węglanowa w częściach dolnych i górnych, silniej zailonych. Czynnikiem kontrolującym rozmieszczenie w ławicy, w czasie diagnozy, obu tych substancji było rozmieszczenie substancji ilastej. Proces rozdzielania substancji krzemionkowej li węglanowej był przerywany w różnych stadiach w różnych ła wicach przez lityfikację.

Full Text:

PDF