Struktury kontrakcyjne wylewnych form bazaltów na Dolnym Śląsku w rejonie Leśnej i Lubania

Zdzisław Śliwa

Abstract


Contraction structures within effusive basalts in the area of Leśna (Lower Silesia)

Artykuł informuje o strukturach kontrakcyjnych i kierunkach płynięcia law bazaltowych późnotrzeciorzędowych występujących w okolicy Leśnej i Lubania Śląskiego (Śląsk Dolny). W pobliżu centrum erupcji wewnętrzna część potoku lawy składa się ze słupów regularnych i nieregularnych. Natomiast w oddaleniu od centrum erupcji występują pseudosłupy i rzadziej słupy nieregularne. Zastosowanie metody R. Brinkmanna określania kierunku płynięcia potoku lawy nie dało pozytywnych wyników.

Observations on contraction structures and directions of flow of Late Tertiary basalt lavas in the area of Leśna and Lubań Śląski (Lower Silesia) are presented. In proximity of the effusion centre the inner part of the lava flow consists of regular and irregular columns, while farther away occur pseudo-columns and, more rarely, irregular columns. The R. Brinkmann’s method of determination of the direction of the lava flow was used, but no positive results have been obtained.

Full Text:

PDF