Morfologia stropu złóż siarki i jej wpływ na mikrotektonikę skał nadkładu

Marek Nieć

Abstract


Morphology of the top surface of sulphur deposits and its influence on microtectonic deformations of rocks forming the overburden

Przedstawiono wyniki szczegółowych obserwacji rzeźby stropowej powierzchni wapieni siarkonośnych i zaburzeń mikroteiktonicznych w utworach tworzących ich nadkład. Uzasadniono, że zjawiska obserwowane powstały w wyniku krasowienia złoża siarki pod nadkładem wyżej leżących utworów. Mogło ono rozpocząć się jeszcze przed sarmatem, a zakończyło się przed holocenem. Nie stwierdzono zaburzeń typu glacitektonicznego.

Results of detailed observations of the morphology of the top surface of sulphur-bearing limestones in the Tarnobrzeg area and of microtectonic deformations of the overburden rocks are presented. These phenomena were produced by karst (processes operating within the sulphur-bearing limestones under the cover of the overlying rocks. These processes could begin even before the Sarmatian and ended before the Holocene. No glacitectonic deformations were observed.

Full Text:

PDF