Utwory paleogenu w południowej części Wyżyny Krakowskiej

Stefan Witold Alexandrowicz

Abstract


Couches du Paléogene de la partie méridionale du Plateau de Cracovie

W pracy opisano ilasto-piaszczyste osady młodsze od kredy, a starsze od tortonu. Występują one w profilu wiertniczym w Pisarach koło Rudawy, a także w szczelinach i formach krasowych, rozwiniętych w wapieniach górnej jury. Osady te powstały głównie w wyniku rozmywania i depozycji materiałów rezydualnych, pochodzących z odwapnionych skał kredowych. Ilasto-piaszczyste pokrywy rezydualne tworzyły się przypuszczalnie w eocenie, a okres ich resedymentacji mógł przypadać na oligocen.

Full Text:

PDF