Zastosowanie struktur prądowych do ustalenia kierunku upadu warstw w głębokich wierceniach

Andrzej Ślączka

Abstract


The use of current structures for the determination of direction of dip of beds in borehole cores

Wskaźniki kierunkowe transportu występujące w piaskowcach pochodzących z rdzeni wiertniczych mogą stanowić cenną pomoc przy właściwym rozpoznawaniu budowy wgłębnej silnie sfałdowanych obszarów. Uzgodnienie k ie runku struktur prądowych występujących w rdzeniu z kierunkami obserwowanymi na powierzchni pozwala z bardzo dużym prawdopodobieństwem określić kierunek upadu warstw.

Directional current structures present in sandstone cores obtained by core drilling may aid in the investigations of deep-seated structures in folded areas. The alignement of the directional structures of the core with those occurring in surface exposures enables to estimate the dip direction of beds drilled trough.

Full Text:

PDF