Mezostruktury obszaru gnejsów sowiogórskich na Przedgórzu Sudeckim

Wojciech Grocholski

Abstract


Mesostructures of the Sowie Góry gneisses in the Foreland of the Sudetes Mts.

Praca jest syntetycznym omówieniem badań drobnych struktur gnejsów sowiogórskich występujących na przedpolu Sudetów. Przedstawiono zebrane materiały statystyczne oraz interpretację geometryczno-kinetyczną w oparciu o ważniejsze obserwacje zjawisk tektonicznych z nawiązaniem do analogicznych badań w Górach Sowich i innych regionach sudeckich. Wykazano następstwo czasowe co najmniej czterech faz deformacji i rekrystalizacji gnejsów (systemy B0, B1, B2, B3) związanych z różnymi okresami ruchów tektonicznych od prekambru po trzeciorzęd.

Full Text:

PDF