Granitoidy salairskie Ałtaju Mongolskiego w rejonie Kobdo (Mongolia)

Marian Dumicz, Jerzy Don, Kazimierz Kozłowski

Abstract


Salairian granitoids of the Mongol Altai Range in the Khobdo region (Mongolia)

Granitoidy omawianego obszaru reprezentowane są głównie przez tonality zróżnicowane petrograficznie na jasne — leukotonality, w których skład wchodzą przede wszystkim plagioklazy i podrzędnie biotyt, oraz na ciemne hornblendowe i biotytowe. Znacznie rzadziej notowano tutaj granity zwyczajne i raonzonitowe oraz granodioryty i dioryty. Kartograficznie natomiast wydzielono wśród granitoidów Pogórza Kobdowskiego dwie odmiany: smużyste, grupujące się głównie w antyklinorium kobdowskim i bezkierunkowe, występujące w synklinoriach charausunurskim i duutskim. Salairski wiek granitoidowego plutonu Pogórza Kobdowskiego zdaje się być bezsporny. Obejmuje on bowiem kompleksy skalne do kambru środkowego włącznie, a otoczaki granitoidów z nim związanych znajdują się w osadach ordowiku spoczywających niezgodnie zarówno na kambrze środkowym, jak też na granitoidach omawianego obszaru.

Full Text:

PDF