Profil utworów czwartorzędowych w Wylezinie (na północ od Dęblina)

Edward Rühle

Abstract


The profile of Quaternary sediments at Wylezin, North of Dęblin

W Wylezinie (koło Dęblina) w otworze wiertniczym wśród osadów czwartorzędowych o grubości 51,1 m znaleziono pokłady gytii i dy z warstwami łupku bitumicznego (4,9 m), które na podstawie analizy paleobotanicznej J. Dyakowska (1956a) zaliczyła do interglacjału mazowieckiego. Obecnie, w oparciu o nowe profile czwartorzędu, znane na obszarze między środkową Wisłą a Bugiem oraz aktualną ich interpretację stratygraficzną, stwierdzić można, że osady organiczne w Wylezinie stanowią pierwsze w Polsce paleobotanicznie zbadane stanowisko interstadiału między stadiałem maksymalnym a mazowiecko-podlaskim zlodowacenia środkowopolskiego. Interstadiał ten proponuje się nazwać wylezińskim. W spągu interstadiału wylezińskiego leżą osady: stadiałów maksymalnego i Krzny zlodowacenia środkowopolskiego, interglacjału mazowieckiego i zlodowacenia południowopolskiego. Ogółem mają one 43,2 m miąższości. W stropie osadów interstadiału wylezińskiego leży glina zwałowa i piaski rzeczno-lodowcowe stadiału mazowiecko- -podlaskiego zlodowacenia środkowopolskiego od 3 do 6 m miąższości.

During work by the Geological Institute in the southern part of the Masovian trough (S. of Warszawa), at Wylezim, 17 km. North of Dęblin, pockets of gytia and dy weth beds of bituminous shale were found in one of the bore-holes. They occur in the upper part of a 51.1 m. sequence of Quaternary sediments. A palaeobotanical study of the organic sediments, carried out in 1956 by Prof. Dr J. Dyakowska, established an age for them equivalent to that of the Masovian Interglacial (Holstein, Likhvin). The dating of particular levels of the Wylezin profile aroused certain doubts in the mind of the present author with regard to the overall arrangement of geological elements. Now, 12 years later, many new facts are available for the stratigraphlc interpretation of the Pleistocene in the area between the central Wisła and the Bug and this problem may be considered differently.

Full Text:

PDF