Formacja numulityczna w Zachodnich Karpatach fliszowych

Franciszek Bieda

Abstract


Formation numulitique dans le Flysch des Karpates Occidentales

W obszarze fliszowym Karpat Zachodnich (Polska, Czechosłowacja) występują w osadach fliszowych wapienie egzotyczne zawierające duże otwornice wieku paleoceńskiego i eoceńskiego. Egzotyki te pochodzą z osadów formacji numulitycznej, która tworzyła się synchronicznie z fliszem. Na podstawie skamieniałości określono, że egzotyki te należą do: paleocenu, dolnego eocenu, dolnej części środkowego eocenu i do górnego eocenu. Przeprowadzono porównanie tych egzotyków z poziomami dużych otworndc we fliszu. Znane są także egzotyki z eocenu tatrzańskiego, który przedstawia formację numulityczną zachowaną in situ. Facja wapieni numulitowych, która przedstawia fację typową formacji numulitycznej, tworzyła się w płytkim morzu, już to przybrzeżnym, już to na płyciznach z dala od brzegu. Do formacji numulitycznej należą także inne osady występujące wśród fliszu trzeciorzędowego, jak nip. margle globigerynowe, osad głębszego morza. Osady facji wapieni numulitowych z fliszu karpackiego ulegały szybkiej diagenezie i szybko były niszczone. Paleogeograficzny obraz morza karpackiego w czasie trzeciorzędu należy określić jako morze z archipelagami.

On trouve des roches exotiques dans les diverses couches du Flysch des Karpates Oocidentales (Pologne, Tchecoslovaquie). Ces roches represente ddes calcaires presque purs avec une faune des grands Foraminiferes d’age Paleocene et Eocene. Ces calcaires exotiques sont des restes de la formation nummulitique qui s’est develop pee plusieurs fois dans la region de la mer karpatique. On a determine la faune de ces galets, chaque faune est citee. Il est donne une comparaison des faunes des roches exotiques avec les faunes des grands Foraminiferes connues du Flysch. Les calcaires nummulitiques de l’Eocene de la Tatra representent aussi une formation nummulitique qui n’a pas subi de destruction comme la formation nummulitique deposee parmi les sediments du flysch. L’Eocene de la Tatra a fourni aussi des roches exotiques. Il est evident que les sediments de la formation nummulitique ont subi une rapide diagenese et ensuite a cause des mouvements tectoniques ces roches ont ete erodees et les galets transportes dans des bassins du Flysch. La formation nummulitique cantient divers facies. Le facies des calcaires nummulitiques a ete depose sur les bas-fonds qui ont ete asisez eeloignes des rivages. Les autres facies ont ete deposes dans une mer plus profonde, et quelques uns sont conserves jusqu’a present parmi les sediments du flysch. La region de la mer karpatique devrait etre figuree comme une mer contenant des archipels.

Full Text:

PDF