Wpływ warunków strukturalnych na wody podziemne na przykładzie południowo-wschodnich peryferii Górnośląskiego Zagłębia Węglowego

Antoni Kleczkowski, Zbigniew Wilk

Abstract


Influence of structural conditions upon ground water on the example of south-east periphery of the Upper Silesia Coal Basin

Autorzy na podstawie kilkuletnich badań podają zwięzły opis warunków hydrogeologicznych obszaru, na którym planuje się zagospodarowanie niedawno zbadanych złóż węgla kamiennego. W badanym okręgu wyróżniono dwa rejony odznaczające się odmiennymi warunkami morfologicznymi, stratygrafią, budową strukturalną i składem chemicznym głębokich wód podziemnych. Zwrócono uwagę na różnice w warunkach wymiany wód podziemnych, z czym się wiąże odmienny przebieg zmian mineralizacji z głębokością, oraz na związek tektoniki z obrazem hydrochemicznym. Nawiązano do zawodnienia projektowanych na tym obszarze kopalń.

Full Text:

PDF