Zespoły ichtiofauny z warstw menilitowych Karpat jako wskaźnik zmian środowiska sedymentacyjnego

Anna Jerzmańska, Janusz Kotlarczyk

Abstract


Ichtyofaunal assemblages in the Menilite beds of the Carpathians as indicators of sedimentary environment

Autorzy przedstawiają szczegółowe badania geologiczno-paleontologiczne profilu dolnej części warstw menilitowych Karpat w stanowisku Jamna Dolna (Karpaty Przemyskie). Stwierdzone przez nich rozmieszczenie różnych ekologicznie zespołów ryb batypelagicznych i płytkowodnych w przedstawionym profilu tłumaczą zmianami głębokości basenu morskiego w czasie osadzania się badanych warstw. W oparciu o otrzymane wyniki wykazują potrzebę rewizji poglądu o stratygraficznym znaczeniu ichtiofauny serii menilitowo-krośnieńskiej Karpat. Proponują nową metodykę badań ichtiofaunistycznych w Karpatach opartą na ścisłej współpracy paleontologa z geologiem.

Full Text:

PDF