Przyczynek do stratygrafii i paleogeografii czerwonego spągowca Monokliny Przedsudeckiej

Jerzy Kłapciński

Abstract


A contribution to the stratigraphy and palaeogeography of the Lower Permian of the Fore-Sudetic Monocline

W pracy autor przedstawił, na podstawie różnic litologicznych, stratygrafię czerwonego spągowca monokliny przedsudeckiej, wydzielając w nim piętro dolne, środkowe i górne. Na załączonej mapie autor podaje zasięg poszczególnych pięter czerwonego spągowca na badanym obszarze.

The author presents a lithostratigraphic division of the Lower Permian of the Fore-Sudetic Monocline, distinguishing the Lower, Middle and Upper member. The extent of these three members is shown on the accompanying map.

Full Text:

PDF