Wulkanity permskie z rejonu Wschowej (Monoklina Przedsudecka)

Janina Brzezicka

Abstract


Permian volcanites in the area of Wschowa (Fore-Sudetic Monocline)

Omówiono kwaśne wulkanity permskie występujące w rejonie monokliny przedsudeckiej, w profilu wgłębnym Wschowa-2. W profilu tym w utworach czerwonego spągowca stwierdzono występowanie ryolitowych tufów krystalo-litoklastycznych, kwaśnych skał wylewnych typu ryolitu oraz brekcję ryolitową. Utwory te zostały scharakteryzowane petrograficznie na podstawie badań makro- i mikroskopowych. Oznaczenie skały wylewnej jako ryolit zostało udokumentowane analizą chemiczną. Wyniki analizy przeliczono na parametry Nigglego, Zawarickiego oraz na normatywny skład mineralny CIP W.

Full Text:

PDF