Geologia klifu kępy Swarzewskiej

Stanisław Rudowski

Abstract


Geology of the Kępa Swarzewska cliff

W pracy omówiono morfologię i czynniki niszczące klif Kępy Swarzewskiej. Zestawiono profil stratygraficzny utworów odsłoniętych w klifie; wyróżniono trzy poziomy iglin zwałowych rozdzielonych utworami międzymorenowymi. Najstarsza glina, zawierająca kry miocenu, należy do zlodowacenia środkowopolskiego, a gliny młodsze związane są ze zlodowaceniem bałtyckim.

The morphology and erosion of the cliff are discussed. A stratigraphic profile of the series exposed in the cliff is presented. Three till horizons are distinguished, the oldeslt belonging to the Central Poland glaciation, while the two younger ones belong to the Baltic glaciation.

Full Text:

PDF