Problem granicy oksford-kimeryd w północnej części Jury Krakowsko-Częstochowskiej

Andrzej Wierzbowski

Abstract


Sur la limite entre l’Oxfordien et le Kimméridgien dans la partie septentrionale du Jura de Cracovie et de Częstochowa

Opisano najmłodsze górnojurajskie utwory regionu częstochowskiego i przyległej części Wyżyny Wieluńskiej. W oparciu o zebraną faunę amonitową sprecyzowano przebieg granicy oksford-kimeryd zgodnie z przyjętym podziałem południowoniemieckim.

Full Text:

PDF