Analogie litologiczne triasu tatrzańskiego z triasem alpejskim

Zbigniew Kotański

Abstract


Analogies lithologiques entre le Trias de tatra et celui des alpes orientales

Największe analogie z triasem wschodnioalpejskim wykazuje w Tatrach triaas choczański, w którym można wyróżnić m. in. warstwy z Partnach i dolomity z Wetterstein. Wyraźne analogie posiada również trias kriżniański płaszczowiny reglowej dolnej (m. in. warstwy werfeńskie, warstwy z Reichenhall, anizyjska brekcja podstawowa, wapienie z Gutenstein, dolomity z Ramsau i ze Schlerin oraz warstwy kesseńskie), który zresztą z drugiej strony jest podobny do triasu wierchowego, a wraz z nim do triasu briainsońskiego.

Dans les Tatras, la plus grandę analogie avec le Trias des Alpes Orientales demontre le Trias de Choć dans lequel, entre autres, on peut distinguer les couches de Partnach et les dolomies de Wetterstein. Une analogie nette presente egalement le Trias de Krizna de la nappe sub-tatrique inferieure (entre autres les couches werfeniennes, celles de Reichenhall, la breche basale anisienne, les calcaires de Gutenstein, les dolomies de Ramsau et de Schiern et les couches de Kössen) qui, reissemble d’ailleurs au Trias haut-tatrique et, avec lui, au Trias brianconnais.

Full Text:

PDF