Małe otwornice dolnej kredy serii śląskiej w Polskich Karpatach

Stanisław Geroch

Abstract


Lower Cretaceous small formainifea of the Silesian Series, Polish Carpathians

Podano przegląd mikrofauny występującej w dolnej części serii śląskiej (tyton-alb, ?cenoman) w polskich Karpatach. Mikrofauna niefliszowych marglistych osadów tytonu zawiera otwornice wapienne. Wapienny flisz beriasu i marglisto-piaskowcowy flisz walanżynu-hoterywu zawiera otwornice wapienne i aglutynujące. W osadach łupkowo-piaskowcowych fbaremu-albu, ?cenomanu znajdują się w pelitach przede wszystkim otwornice aglutynujące. W kilku miejscowościach (Cisownica, Sułkowice, Slotowa, Lutcza, Międzybrodzie) zbadano mikrofaunę w tych odsłonięciach, z których pochodzi makrofauna dolnokredowa opisana dawniej przez różnych autorów. Ogółem oznaczono 100 gatunków otwornic, w tym 42 gatunki otwornic aglutynujących zwracając uwagę na formy przewodnie. W części paleontologicznej opisano 31 gatunków otwornic aglutynujących, w tym 3 nowe: Trochammina abrupta n. sp., Ammobaculoides carpathicus n. sp. i Hormosina ovulum crassa n. ssp.

The microfauna of the lower part of the Silesian Series (Tithonian- Albian, ?Cenomanian) of the Polish External Carpathians is reviewed. Microfauna yielded by the marly deposits of the Tithonian (oldest sediments of the Silesian Series) contain calcareous Foraminifera. The microfaunas of the Berriasian calcareous flysch and of the sandy-marly flysch of the Valanginian-Hauterivian consist of both calcareous and primitive arenaceous forms. In the shaly-sandy sediments of the Barremian-Albian, ?Cenomanian a microfauna of arenaceous Foraminifera occurs in the pelitic components. Lists of microfossils from some outcrops in the localities where Lower Cretaceous rnacrofaunas were found (Cisownica, Sułkowice, Slotowa, Lutcza, Międzybrow dzie-Liszna) and described by various authors are given. 100 species of Foraminifera are listed and 42 of these (arenaceous) are illustrated. Two new species and one subspecies are described: Trochammina abrupta n. sp., Ammobaculoides carpatkicus n. sp. and Hormosina ovulum crassa n. ssp.

Full Text:

PDF | Supplementary files