Interglacjalne łupki bitumiczne jako przejawy migracji bituminów

Janina Łyczewska

Abstract


Interglacial bituminous shales in Poland as a symptom of migration of bitumens

Zestawiono profile geologiczne interglacjalnych łupków bitumicznych. Zwrócono uwagę na zbieżność strefy występowania łupków bitumicznych ze strukturami podłoża głębszego oraz z niektórymi kierunkami tektonicznymi. Kierunek tektoniczny SW—NE na przestrzeni od Radomska przez Warszawę do Białegostoku i Grodna przedstawia strefę głębokiego rozłamu tektonicznego, którą mogły migrować bituminy. Tworzenie się łupków bitumicznych w czasie czwartorzędowym (w interglacjałach: Masovien I i Masovien II) wyjaśniono resedymentacją cząsteczek bituminów drogą „wyłapywania” ich przez cząsteczki iłu i osadzania w niektórych zbiornikach sedymentacyjnych interglacjalnych.

Full Text:

PDF