Zagadnienia migracja soli i niektórych pierwiastków w nadległe utwory kłodawskiego wysadu solnego na przykładzie otworu K-83a

Karol Prochazka, Zofia Biernat

Abstract


The problem of mgration of salt and some trace elements into the overlying formations of the bore-hole K 83 a of the Klodawa dome

Stwierdzono migrację soli od złoża w utwory nadległe, nie oboserwuje się natomiast migracji oznaczanych pierwiastków. Pb, Sn, Ni i Co koncentrują się w części otworu z licznymi żyłami giplsowyimi. W otworze K-83a bezpośrednio na złożu leżą utwory trzeciorzędowe (iły poznańskie).

The authors have established the migration of salt from the deposit into the overlying formations and rather uniform distribution of trace elements along the profile in question. Only Pb, Sn, Ni and Co concentrate in the middle part of the borehole abounding in gypsum veins. It is supposed that in the bore-hole K 83 a the salt deposit is derectly overlain by Tertiary sediments (Poznań clays).

Full Text:

PDF