Stratygrafia anhydrytów Werra w rejonie Lubina i Sieroszowic (Monoklina Przedsudecka)

Jerzy Kłapciński

Abstract


Stratigraphy of the Werra-Anhydrites in the region of Lubin and Sieroszowice

W przedstawionej pracy przeprowadzono podział anhydrytów Werra na kilka poziomów litostratygraficznych, podano ich opis makro- i mikroskopowy oraz przedstawiono w krótkim zarysie warunki ich sedymentacji.

A division of the Werra anhydrites into several lithostratigraphic horizons is proposed. Macroscopic and microscopic descriptions of these horizons are presented, and conditions of sedimentation are discussed.

Full Text:

PDF