Płaty magurskie z okolicy Jasła oraz ich stosunek do strefy przedmagurskiej

Franciszka Szymakowska

Abstract


Outliers of the Magura nappe in the Jasło area and their relation with the Fore-Magura series

Autorka omawia stosunek płatów magurskich z okolicy Jasła do serii przedmagurskiej Karpat Zachodnich, do serii okiennych z Karpat środkowych oraz do fałdów dukielskich i dochodzi do wniosku, że płaty te tak tektonicznie, jak i litologiczno- stratygraficznie należą do strefy podmagurskiej. Zwrócono uwagę na szerokie poziome rozprzestrzenienie wapieni łużańskich jako horyzontu korelacyjnego oraz przeprowadzono pomiary kierunków transportu tak w wapieniach łużańskich, jak i w piaskowcach glaukonitowych.

Full Text:

PDF