Margle fukoidowe senonu serii śląskiej w Kobylu

Franciszka Szymakowska, Janina Morgiel

Abstract


Senonian fucoid marls in the Silesian series at Kobyle (Central Northern Carpathians)

Omówione zostały tu wkładki typu inoceramowego z dolnych warstw istebniańskich, oraz poziom margli fukoidowych z ich najwyższej części z wkładkami pstrych margli węglowieckich, będących wynikiem wpływów facji właściwej dla jednostki podśląskiej. Facja poziomu margli fukoidowych jest podobna do facji frydecko-podśląskiej na podstawie litologii i zespołów mikrofaunistycznych. W marglach fukoidowych typu „frydeckiego” stwierdzono kierunki hieroglifów prądowych ku SE, a we wkładkach typu inoceramowego ku NW a także i ku SE. Na podstawie mikrofauny przyjęto dla poziomu typu inoceramowego z marglami fukoidowymi (stropowa część warstw istebniańskich dolnych) wiek górnego mastrychtu. Ponadto stwierdzono, że margle fukoidowe stanowią tutaj poziom o znaczeniu stratygraficznym.

Full Text:

PDF