Budowa geologiczna i wody gruntowe wysokiego tarasu Wisły na wschód od Krakowa

Antoni Kleczkowski

Abstract


Szczegółową analizę budowy geologicznej i warunków hydrogeologicznych niewielkiego odcinka tarasu (ok. 5 km2) oparto na 80 wierceniach i kilkuletnich obserwacjach hydrogeologicznych. Rozpoznano skład litologiczny, formy występowania i wiek utworów oraz zrekonstruowano przebieg zjawisk geologicznych od preglacjału do holocenu. Rozpatrzono układ zwierciadła wód podziemnych i zmiany czasowe w jego obrębie, określono współczynnik filtracji, drogi zasilania i wydajność horyzontu, opisano chemizm wód. Podano wskazówki dla racjonalnego wykorzystania wód podziemnych tarasu wysokiego.

Full Text:

PDF