Przejawy mineralizacji kruszcowej w utworach dewońskich i triasowych obszaru siewierskiego

Stefan Śliwiński

Abstract


Mineralisation of Devonian and Triassic rocks in the area of Siewierz

Skład chemiczny i mineralogiczny kruszców występujących w osadach triasu i dewonu w obszarze siewierskim jest niemal identyczny. Rozmieszczenie kruszców wskazuje, że mineralizacja nastąpiła po liasie, a być może nawet po okresie jurajskim. Hydrogeologiczne warunki wykluczają mineralizację pod wpływem roztworów zstępujących. Skały węglanowe, w których występują kruszce nie wskazują na euksyniczne warunki ich formowania się. Najprawdopodobniej złoża mineralne powstały w wyniku procesów hydrotermalnych związanych z orogenezą alpejską.

Chemical and mineralogical composition of ore minerals in Devonian and Triassic sedimentary rocks near Siewierz are almost stable. Distribution of ores implies a mineralization of a post-Liassic and probably post-Jurassic age. Hydrogeological conditions exclude a descension of mineralizing solutions. Carbonate rocks with ore minerals are not bituminous and do not reveal any characters implying sedimentation in euxinic conditions. It is therefore assumed that the ore mineralization is due to hydrotenmal processes probably connected with Alpine tectonic movements.

Full Text:

PDF