Złoże łupków pirytonośnych w Wieściszowicach na Dolnym Śląsku i próba wyświetlenia ich genezy

Stanisław Jaskólski

Abstract


On the origin of pyrite schists at Wiesciszowice (Lower Silesia)

W łupkach krystalicznych wieku algoncko-staropaleozoicznego, tworzących suprakrus talną osłonę wokół granitu Karkonoszy na Dolnym Śląsku, występuje wąska strefa łupków serycytowo-chlorytowych impregnowanych pirytem w formie falbandu. Autor podaje mikroskopowe opisy łupków krystalicznych otaczających złoże i łupków ze strefy okruszcowania. Schlorytyzowane amfibolity, albitoidy i porfiroidy albitowe wraz z ich tufami, towarzyszące serii rudnej, okazały się złupkowaconymi wylewami podmorskimi spilito-keratofirowymi. Nad genezą złoża przeprowadzono dyskusję. Jest ono odpowiednikiem znanych złóż pirytowych na Uralu i na Kaukazie. Złoże należy do klasy złóż ekstruzywno-ekshalacyjno-osadowych i jest związane zgodnie z teorią J. A. Bilibina z początkowym magmatyzmem geosynklinalnym.

The crystalline schists with pyrite occur at Wieściszowice 1 in the form of falbamd extending along the contact of the granite of the Karkonosze Mountains (fig. 1). It was thought that these schists were of sedimentary origin and had subsequently undergone recrystallization under the influence of regional metamorphism. In a provisional report S. Jaskólski (1961) set forth somewhat different opinion on the origin of this deposit, which in the present paper is the subject of more detailed considerations based mainly on its geological position, as well as on microscopie and petrographic studies.

Full Text:

PDF