O miocenie w strefie nasunięcia karpackiego w okolicy Wieliczki i Bochni

Józef Poborski, Kamila Skoczylas-Ciszewska

Abstract


Miocene in the zone of the Carpathian overthrust in the area of Wieliczka and Bochnia

Zostały naszkicowane główne zagadnienia wynikające z budowy geologicznej sfałdowanej strefy miocenu Podkarpacia zachodniego w okolicy Wieliczki i Bochni. Początek sedymentacji serii solnej (torton dolny) wiąże się z transgresywnyrn poszerzaniem morza na obszary brzeżne fliszu. Stwierdza się fakt nieprzerwanej ciągłości sedymentacji od serii solnej do nadległych warstw chodenickich. Zjawiska tektoniczne tej strefy są skomplikowane. W profilach pionowych stwierdza się parokrotne powtarzanie się utworów tego samego poziomu, lecz w odmiennej facji. Ogólne wnioski są następujące: 1) faza górotwórcza z końcem dolnego tortoniu rozgrywała się w paru aktach o różnym nasileniu; 2) znaczne wysunięcie jednostek fliszowych ku północy w okolicy Wieliczki i Bochni jest częściowo wynikiem pierwotnego rozmieszczenia soli kamiennej w basenie ewaporacyjnym, ułatwiającej ruchy nasuwawcze; 3) w pierwotnym układzie tektonicznym wspomnianej fazy górotwórczej przynajmniej południowa część zatoki Gdowa była przykryta utworami fliszowymi.

Full Text:

PDF