Siódmy poziom dużych otwornic we fliszu Karpat Polskich

Franciszek Bieda

Abstract


Septieme niveau de grande Foraminiferes dans le Flysch des Karpates Polonaises

Autor oznaczył duże otwomice z warstw krośnieńskich dolnych z okolicy Baligrodu, wykształconych w postaci ciemnych piaszczystych łupków z egzotykami. W blokach egzotykowych zostały stwierdzane fauny górnego eocenu. W łupkach występują otwomice izolowane, które w większości przynależą do gatunków znanych z górnego eocenu. Istnieją powody do przyjęcia, że także i okazy izolowane są na wtórnym złożu. Jeden gatunek — Nummulites vascus jest formą przewodnią dla oligocenu. Fauny z warstw krośnieńskich dolnych z okolicy Baligrodu zostały zaliczone do nowego siódmego poziomu dużych otwornic fliszu Karpat polskich; został on nazwany poziomem z N. vascus; jego wiek został określony jako prawdopodobnie oligoceński. Dołączono uwagi odnoszące się do charakterystyki oraz wieku gatunków: N. vascus, N. fabianii, N. problematicus i N. sp. aff. intermedius.

L’auteur a determine les grands Foraminiferes des couches de Krosno inferieures des environs de Baligród, Karpates polonaises orientales. Les fossiles proviennent de la serie des schistes sableux avec des galets remanies. Dans ces galets se trouvent les faunes de Foraminiferes d’age Eocene superieur. Les schistes renferment les echantillons de Foraminiferes isoles, la plupart des especes sont aussi d’age Eocene superieur. Il est probable qu’aussi les Foraminiferes isoles sont remanies. Une espece — Nummulites vascus c’est une forme caracteristique de l’Oligocene. La faunę des couches de Krosno inferieures des environs de Baligród a ete attribuee au septieme niveau des grands Foraminiferes du Flysch des Karpates polonaises. Ce niveau a reęu la denomination du niveau a N.vascus; son age a ete determine comme probablement l’Oligocene. On a joint les remarques concernant les caracteres et l’age de N.vascus, N.fabianii, N.problematicus et N.sp. aff. intermedius.

Full Text:

PDF