Stanowisko ryb w łupkach jasielskich z Lubna koło Dynowa

Anna Jerzmańska, Stanisław Jucha

Abstract


L’affleurement de la faune de poissons dans les schiostes de Jasło a Łubno pres Dynów

Autorzy omawiają nowe kierunki badań ichtiofauny serii menilitowo- krośnieńskiej. Szczegółowo przedstawiają nowe stanowisko ryb z łupków jasielskich z Lubna w nawiązaniu do znanego już punktu w Sobniowie. Opracowanie zawiera ponadto część systematyczno-anatomiczną oraz wnioski stratygraficzne, ekologiczne i paleogeograficzne.

Les auteurs presentent d’une facon detaillęe le nouvel affleurement a Lubno des poissons des schistes de Jasło par rapport a l’atffleurement deja connu de Sobniów. L’elaboration contient la partie systematique et anatomique ainsi que les conclusions stratigraphiques, ecologiques et paleogeographiques.

Full Text:

PDF