Stan badań paleobotanicznych nad miocenem Polski południowej

Maria Łańcucka-Środoniowa

Abstract


Palaeobotanical investigations on the Miocene of southern Poland

Utwory mioceńskie występujące na terytorium Polski południowej zawierają często szczątki roślinne, znane dotychczas ze 156 stanowisk (z których tylko mała część była badana przez paleobotaników). Dla 30 opracowanych stanowisk zestawiono listę oznaczonych roślin oraz sporządzono tabelę stratygraficzną. W przeważnej swej części flory mioceńskie Polski południowej są wieku dolno- i górnotortońskiego. Sarmat reprezentuje tylko flora z Gliwic Starych oraz przypuszczalnie flora z Domańskiego Wierchu.

Miocene deposits of southern Poland contain frequently plant remains. They have been found in 156 localities; some of them only have been studied by paleobotanists. A list of species from 30 localities has been established. Miocene floras of southern Poland represent mostly the Lower and Upper Tortonian. The Sarmatian is represented only by the flora from Gliwice Staire; probably also by the flora from Domański Wierch.

Full Text:

PDF