Spostrzeżenia nad sedymentacją warstw hieroglifowych i pstrych łupków w SE części jednostki dukielskiej (Polskie Karpaty wschodnie)

Andrzej Ślączka

Abstract


Observations on the sedimentation of Hierpoglyphic Beds and variegated shales from Dukla Unit (Polish Flysch Carpathians)

W pracy tej opisane zostały struktury występujące w osadach detrytycznych warstw hieroglifowych i w łupkach pstrych południowo-wschodniej części jednostki dukielskiej. Z odmiennymi kierunkami transportu materiału piaszczystego związane są odmienne struktury w piaskowcach. Niewielkie różnice występują także w składzie mineralnym. Charakterystyczną cechą łupków tutaj występujących, a szczególnie pstrych łupków ilastych jest obecność struktur osuwiskowych.

The work deals with structures occurring in sandstones and shales from hieroglyphic beds, and in variegated shales of the southern part of Dukla unit. The structures in sandstones vary depending upon the direction of transport of detrital material. There also occur slight differences in their mineral composition. The presence of slump structures is a characteristic trait of shales occurring here, particularly of variegated clayey shales.

Full Text:

PDF