Przyczynek do znajomości złoża solnego w Wapnie

Karol Prochazka

Abstract


A contribution to the geology of the salt deposit at wapno (Central Poland)

W niniejszym artykule opisano czapę wysadowego złoża solnego w Wapnie oraz podano charakterystykę petrograficzną skał budujących złoże. Ponadto poruszono kwestię genezy soli kamiennej kryształowej.

Full Text:

PDF