Analiza petrograficzna utworów środkowojurajskich z Rzeszotar

Maria Krysowska

Abstract


Analyse pétrographique des roches de Jurassique Moyen á Rzeszotary

Przeprowadzono analizę petrograficzną utworów jury brunatnej z wiercenia w Rzeszotarach (stanowiących najbardziej wysunięty ku SE fragment jury podkarpackiej). W wyniku przeprowadzonych badań okazało się, że są to utwory powstałe w ciągu jednego cyklu sedymentacyjnego, początkowo w strefie przybrzeżnej, a następnie w warunkach pogłębiającego się morza. Pod względem składu mineralnego, cech petrograficznych oraz zespołów minerałów ciężkich, wykazują analizowane utwory duże analogie do utwtorów jury brunatnej z Liplasu, Niepołomic i okolic Krzeszowic, co pozwala wnioskować o ich wspólnym źródle materiału detrytycznego i podobnych warunkach sedymentacyjnych.

Full Text:

PDF