Fauna otoczaków wapieni a zagadnienie wieku zlepieńców Witoszowa (Dolny Śląsk)

Tadeusz Gunia

Abstract


The fauna of limestone pebbles and the problem of age of Wittoszów conglomerates - Lower Silesia

Praca zawiera opis fauny znalezionej w otoczakach wapieni na wzgórzu Lipina w depresji Świebodzic. Na jej podstawie ustalono, że otoczaki wapieni pochodzą z utworów dolno- i środkowofrańskich nie znanych in situ na obszarze Sudetów Środkowych. Osady tych dwu podpięter leżały pierwotnie na południowy zachód od Witoszowa na gnejsach sowiogórskich. Ich erozja nastąpiła po środkowym franie, a przed dolnym famenem i była związana z wydźwignięciem strefy ramowej. Autor nie znajduje dowodów potwierdzających istnienie w południowej części depresji Świebodzic fazy „premarsyjskiej”, z którą autorzy niemieccy wiązali powstanie zlepieńców zawierających otoczaki dolno- i środkowofrańskie.

The author describes the fauna occurring in liimesitone pebbles in conglomerates present on the Lipina hill in the Świebodzice depression (Sudeten Mts), The limestones forming the pebbles are of Early and Middle Frasnian age, and are unknown in situ in the Sudeten Mts. Orginally these limestones were lying south-west of Witoszów on the Sowie Góry (Owl Mts) gneisses. They were eroded after the Middle Frasnian and before the Early Faimenian, in relation to the uplift of the frame zone of the Świebodzice depression. The author did not find proofs of the existence of the „pre-Marsian” orogenic phase in the southern part of the Świebodzice depression, with which, according to German geologists, was related the origin of the conglomerates.

Full Text:

PDF