Clavulinoides gaultinus (Morozova 1948) (Foraminifera) dans le Flysch crétacé en Roumanie

Theodor A. Neagu

Abstract


Clavulinoides gaultinus (Morozova 1948) w osadach kredowych Karpat Rumuńskich

W r. 1948 Morozowa opisała Clavulina gaultina, który to gatunek następnie R. Noth (1952) zaliczył do rodzaju Clavulinoides. Gatunek ten występuje od albu do dolnego turonu także w Alpach i Karpatach, na tym ostatnim obszarze został stwierdzony w Czechosłowacji (Kantorova, 1953) i we fliszu Karpat polskich (J. Liszkowa 1956). Ta ostatnia podaje, że Cl. gaultinus występuje u nas w senonie. Z uwagi na niezbyt ścisłą definicję gatunku podaną przez Morozową oraz różnice w zapatrywaniach innych autorów tak co do budowy tej formy, jak i jej rozmieszczenia stratygraficznego, zachodzi potrzeba przeprowadzenia rewizji tego gatunku. R. Noth (1952) stwierdził, że u Cl. gaultinus można wyróżnić trzy odmienne typy, dla których jednak nie podał nazw.

Full Text:

PDF