Facja wapienna w górnoeoceńskim fliszu Karpat polskich

Franciszek Bieda

Abstract


Sur un facies calcaire dans l’Eocene superiéur du Flysch des Karpates Polonaises

Autor oznaczył fauny dużych otwornic z wapiennej facji koniakowskiej z miejscowości: Koniaków, Sporysz, Klęczany. Fauny te są wieku górnoeoceńskiego. Przeprowadził porównanie tych faun z faunami oznaczonymi przez innych autorów, mianowicie z fauną z Woli Łużańskiej (Uhlig, 1886) i z Folusza koło Dukli (J. Grzybowski, 1894). Wapień koniakowski występuje głównie w grupie przedmagurskiej.

L’auteur a determine la faune des grands Foraminiferes du calcaire de Koniaków des aff leurements: Koniaków, Sporysz, Klęczany. Cette faune est d’age Eocene superieur. Il compare ces faunes avec les faunes. determinees par les autres auteurs, a savoir avec celle de Wola Łużańska (V. Uhlig, 1886) et celle de Folusz pres de Dukla (J. Grzybowski, 1894). Il trouve que le calcaire de Koniaków apparait surtout dans Favant-groupe de Magura des Karpates Polonaises.

Full Text:

PDF