Badania nad genezą i rozprzestrzenieniem piaskowców karniowickich w północnym obrzeżeniu rowu krzeszowickiego

Anna Siedlecka, Maria Krysowska

Abstract


Studies of origin and distribution of the Karniowice sandstones north of the Krzeszowice graben

Przedstawione opracowanie stanowi kolejną próbę ustalenia pozycji stratygraficznej, rozprzestrzenienia i genezy piaskowców karniowickich ze szczególnym uwzględnieniem ich stosunku do arkozy kwaczalskiej. Przy rozpatrywaniu powyższego zagadnienia oparto się na obserwacjach terenowych, badaniu składu mineralnego i składu frakcji ciężkiej zarówno piaskowców karniowickich, jak arkozy kwaczalskiej oraz na analizie granulometrycznej i analizie stopnia obtoczenia ziarn skalnych tych osadów. Wyniki tych prac doprowadziły do wniosku, że w północnym obrzeżeniu rowu krzeszowickiego piaskowce karniowickie występują jedynie na niewielkim obszarze, w najbliższej okolicy wsi Filipowice. Na zachód od Filipowie (w Karniowicach i okolicy) brak tych piaskowców, występuje tam wyłącznie arkoza kwaczalska, której górna część była uważana za piaskowce karniowickie. Dalszym wnioskiem jest stwierdzenie, że piaskowce karniowickie z okolicy Filipowie wiążą się genetycznie z arkozą kwaczalska, pochodzą bowiem z jej przerabiania. Nie należą natomiast do górnego karbonu produktywnego ani też nie powstały w wyniku niszczenia jego osadów.

Studies of petrology and distribution of the so-called Karniowice sandstones led to the conclusion that true Karniowice sandstones occur only in the vicinity of the Filipowice village, while the sandstones occurring at Karniowice are forming the uppermost part of the Kwaczała arkose. Therefore, the type locality for the so-called Karniowice sandstones is not Karniowice, but Filipowice, and in consequence a new name „Filipowice sandstones” is proposed to cover partly the former notion of Karniowice sandstones. The Filipowice sandstones are composed of reworked material of the Kwaczała arkose.

Full Text:

PDF