Pstry piaskowiec na północnym obrzeżeniu Gór Świętokrzyskich

Halina Senkowiczowa, Andrzej Ślączka

Abstract


The Bunter on the northern border of the Holy Cross Mts.

Autorzy przedstawiają wstępne wyniki badań nad podziałem i korelacją osadów pstrego piaskowca północnego obrzeżenia Gór Świętokrzyskich, głównie w oparciu o rozwój litologiczny. Dla części zachodniej tego obrzeżenia podjęta została próba podziału omawianych osadów na 5 cykli w nawiązaniu do prac Hoppego. Podana została krótka charakterystyka litologiczna i skład petrograficzny skał klastycznych występujących w pstrym piaskowcu. Opisano ponadto struktury sedymentacyjne oraz ślady pochodzenia organicznego. Badania struktur kierunkowych w osadach klastycznych, przeprowadzone na całym obrzeżeniu Gór Świętokrzyskich, wykazały, że materiał do pstrego piaskowca pochodził głównie 7. południowego wschodu, natomiast dla retu z północnego wschodu. Omówione zostało krótko również środowisko sedymentacyjne.

The authors present the preliminary results of studies of the stratigraphy of the Bunter on the northern border of the Holy Cross Mts, based chiefly upon lithologic development. An attempt was made to divide the Bunter series of the western part of the area studied into sedimentary cycles. Lithology and petrology of the detrital rocks, sedimentary structures and organic markings are discussed. Investigations of the directional structures in detrital rocks carried out in the whole border zone of the Holy Cross Mts led to the conclusion that the clastic material of the Bunter series was carried from the south east, while that of the Roth from the north-east. The character of the sedimentary environment is also discussed.

Full Text:

PDF