Utwory przeobrażone w żyle kwarcowej w Sadach koło Świdnicy na Dolnym Śląsku

Wiesław Heflik, Irena Smolarska

Abstract


Hydrotermally altered rocks in the quartz vein at sady near swidnica (Lower Silesia)

Opracowanie zawiera geologiczny opis rejonu występowania żyły kwarcowej w Sadach koło Świdnicy na Dolnym Śląsku oraz jej charakterystykę petrograficzną ze szczególnym uwzględnieniem strefy przeobrażeń. Z wykonanych badań wynika, że kwarc żylny należy do co najmniej dwóch generacji. Najwcześniejszą generacją jest kwarc gruboziarnisty, często o zarysach idiomorficznych, drugą stanowi drobnokrystaliczna masa związana z rejuwenacją żyły. W strefach przeobrażonych stwierdzono obecność serycytu, który w licznych punktach uległ kaolinityzacji. Jego obecność w skale związana jest z hydrotermalnym przeobrażeniem granitów kontaktujących z żyłą. Z procesami hydrotermalnymi wiąże się również słabe okruszcowanie.

Full Text:

PDF