Cieszynity z miejscowości Pogórz koło Bielska

Włodzimierz Parachoniak

Abstract


Teschenites from Pogórz near Bielsko (Carpathians)

W jednym z otworów wiertniczych usytuowanych w pobliżu Bielska (Karpaty Śląskie) A. Tokarski znalazł w utworach fliszowych budujących jednostkę podśląską skały magmowe. Skały te, sądząc po składzie mineralnym, ich cechach strukturalnych i teksturalnych oraz ioh chemizmie możemy określić jako cieszynity w szerokim tego słowa pojęciu. Autor przytacza wyniki analizy chemicznej, mikroskopowej, spektrograficznej cieszynitów oraz opisuje towarzyszące im zjawiska metamorfozy kontaktowej otaoziających skał osadowych. Ponieważ wydaje się, że cieszynity przebijają tektonicznie zaburzoną i zmieszaną serię utworów eoceńskich i kredowych, autor skłonny jest — zgodnie z koncepcją J. Nowaka — podnieść wiek intruzji do momentu, w którym wspomniane utwory zostały sfałdowane.

The author describes igneous rocks found by A. Tokarski in a bore-hole situated in the Bielsko area (Western Carpathians). The rock in question occurrs among flysch sediments belonging to the sub-Silesian nappe. A distinct contact of the igneous and sedimentary rocks was observed in one case, in the depth of 747,4—751,3 m. On account of examinations of thin sections, determination of mineral composition, and results of chemical analyses the author concludes, that the described rocks correspond to teschenites (in the broad sense of the term) known and described from this area. The discussed teschenites are probably cutting across strongly tectonically disturbed sedimentary rocks ranging in age from Lower Cretaceous to Eocene (age determination based on microfauna, according to F. Huss). The sedimentary rocks are recrystallized at the contact with the teschenite. This suggests that the intrusion of teschenite was formed at the time when the sedimentary rocks were subject to folding.

Full Text:

PDF