Charakterystyka petrograficzna otoczaków skał wylewnych z utworów permskich okolic Olkusza

Wiesław Heflik, Anna Siedlecka

Abstract


Petrographic characteristics of pebbles of effusive rocks occuring in Permian sediments in the vicinity of Olkusz

Autorzy omawiają nie opisane dotychczas zlepieńce permskie z okolic Olkusza oraz podają charakterystykę petrograficzną otoczaków skał wylewnych, z których zlepieńce te w większości są zbudowane. Otoczaki skał wylewnych reprezentują trzy typy porfirów. Typ I określony został jako porfir kwarcowy i zlbliżony jest charakterem petrograficznym do porfiru kwarcowego z Miękini. Typy II i III otoczaków porfirowych są bardzo silnie zwietrzałe i tylko na podstawie zachowanych struktur reliktowych zaliczono je również do porfirów.

The authors are describing Permian conglomerates recently discovered in the vicinity of Olkusz, and present a petrographic characteristics of pebbles of effusive rocks which are forming their chief component. The possibility of existence of hitherto unknown Permian volcanic rooks, their probable location and relation to the effusive rocks of the Krzeszowice area are discussed.

Full Text:

PDF