Melafir z Filipowic

Andrzej Oberc, Włodzimierz Parachoniak

Abstract


The melaphyre from Filipowice

Nowe stanowisko melafiru znajduje się na północnym paleazoiczno- -mezozoieznym brzegu rowu krzeszowickiego. Autorzy podają opis makroskopowy i mikroskopowy melafiru oraz jego pozycję geologiczną. Wyniki analiz chemicznych porównano z niektórymi dotychczasowymi wynikami analiz skał zasadowych Okręgu Krakowskiego.

A mew occurence of melaphyre north of the Krzeszowice graben is described. The authors are presenting a macroscopic and microscopic description of the melaphyre, and a discussion of the geological position of the effusive rocks. The results of chemical analyses are compared with analyses of other basic rocks of the Kraków region.

Full Text:

PDF