Charakterystyka mineralogiczno-geochemiczna warunków facjalnych tworzenia się skał serii menilitowej Wschodnich Karpat

M. P. Gabinet, J. M. Jurczakiewicz

Abstract


Mineralogical and geochemical characteristics of facial conditions of deposition of the Menilite series in the Eastern Carpathians (Abstract)

Autorzy na podstawie przeprowadzonych analiz chemicznych i badań mineralogicznych oznaczyli rozmieszczenie węgla pochodzenia organicznego, zawartość poszczególnych związków żelaza i siarki i ich wzajemne stosunki oraz charakter węglanów w badanych skalach. Na tej podstawie starają się określić w a runki facjalne i geochemiczne, w jakich skały powstały.

The authors determined the distribution of organic carbon, ferrous and ferric iron, and sulphur, their mutual relations, and the character of carbonates in the Menilite series. On account of these data they present a facial and geochemical characteristics of the sedimentary environment in which the Menilite series had been deposited.

Full Text:

PDF