Geneza i wiek terasy wysokiej w dolinie Sanu

Janusz Dziewański, Leszek Starkel

Abstract


The origin and age of the high terrace in the San river valley (Carpathian)

Na podstawie analizy 2 stanowisk terasy wysokiej autorzy określają wiek i złożoną genezę 35 — 60-metrowych spłaszczeń terasowych w dolinie górnego Sanu. Udział materiału nie obtoczonego w żwirach i zazębianie osadów rzecznych z soliflukcyjnymi wskazuje na utworzenie pokrywy aluwialnej w klimacie zimnym, peryglacjalnym. Wysokie spłaszczenia terasowe składają się z różnych genetycznie elementów: równin erozyjnych, równin akumulacji rzecznej i równin akumulacji soliflukcyjnej. W aluwiach teras wyższych (75 m i 100 m nad poziom rzeki) brak udziału materiału stokowego — pokrywa terasy 35 — 60 m jest najwyższa z czwartorzędowych. Seria żwirów pochodzi z trzeciego (od góry), najstarszego u nas zlodowacenia krakowskiego, ponieważ w dwóch terasach niższych stwierdzono zazębianie osadów rzecznych z soliflukcyjnymi (serie z dwóch młodszych glacjałów). Na wiek terasy wysokiej wskazuje również interglacjalne zwietrzenie chemiczne stropu aluwiów i otulenie młodszymi pokrywami soliflukcyjnymi.

The authors are describing the complex structure and age of high terrace in the upper course of the San river valley in the Carpathians. The terraces composed of intertonguing fluvial sediments and slope debris transported by solifluction, were formed during the Cracovien glaciation.

Full Text:

PDF | Supplementary files