Niektóre cechy petrograficzne iłów warwowych z Opalenia (k. Tczewa)

Józef Domański

Abstract


Some petrographic features of varved clays from Opalenie near Tczew (Northern Poland)

Iły warwowe z Opalenia należą do osadów imterglacjału Mazovien II lulb interstadiału Varsovien II. Warwy mułkowo-piaszczyste składają się w 91% z ziarn o średnicy poniżej 0,075 mm, a warstwy ilaste zawierają średnio 43,7% ziarn o średnicy poniżej 0,003 mm. Frakcja lekka zawiera głównie kwarzec oraz zmiennie co do ilości występują w niej skalenie, kalcyt i glaukonit o różnym stopniu obtoczenia. Zawartość minerałów ciężkich jest niewielka. Świadczą one, że źródłowym materiałem były skały magmowe ii metamorficzne pochodzenia północnego. Obecność dobrze zachowanych otwornic (szczególnie w środkowej części profilu) i glaukonitu wskazuje na domieszkę materiału kredowego i trzeciorzędowego.

The varved clays from Opalenie were deposited either during the Masovien II interglacial, or during an inter,stadial period of the Varsovien II glaciation. Sandy-silty varves and the clayey ones were analysed separately. Grainsize distribution, mineralogy, and chemical composition are discussed. The heavy minerals are indicating igneous and metamorphic rocks of Scandinavia as a probable source of the detrital material, while the presence of glaukonite and foraminifera indicate that some of the materials is derived from Cretaceous and Paleogene sedimentary rocks.

Full Text:

PDF | Supplementary files