Geneza poziomu egzotykowego z Bukowca koło Przełęczy Użockiej (Polskie Karpaty Wschodnie)

Andrzej Ślączka

Abstract


Exotic bearing shale from Bukowiec (Polish Eastern Carpathians)

Autor przedstawia wyniki nowych badań nad genezą łupków z egzotykami i wapieniami, występujących wśród warstw krośnieńskich w Bukowcu. Podane są pokrótce stosunki stratygraficzno-tektoniczne w obszarze otaczającym, opisane jest odsłonięcie w samym Bukowcu i w przekrojach sąsiednich. W wyniku przeprowadzonych obserwacji autor dochodzi do wniosku, że zarówno łupki z egzotykami, jak i ławice wapieni zostały osadzone w wyniku zsuwu podmorskiego.

Exotic-bearing shale from the Krosno beds cropping out in the vicinity of Bukowiec is described. The data obtained indicate, that the exotic-bearing shale was deposited by a submarine slumping. The stratigraphy and tectonic of the discussed area are briefly described.

Full Text:

PDF